Kategorie

Soutěž na facebooku

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE NA FACEBOOKU E-SHOPU WWW.KRMIVA-ERPEMOS.CZ

 

Tyto soutěže nejsou sponzorované, spravované nebo přidružené k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěží si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěží a ne elektronické sociální síti Facebook.

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu www.krmiva-erpemos.cz
(dále jen „soutěž“):

 

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1.
Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je obchodní společnosti Pavla Ostrčilíková se sídlem: Zálešná VIII/1347, Zlín, 76001, identifikační číslo: 75252368 DIČ: CZ7655134124 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Zlína č.j.ŽÚ/3633/2009/Kaf/4  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.krmiva-erpemos.cz

 (dále jen „vyhlašovatel“).

 

2. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je stanovena vždy v záložce nebo statusu s danou soutěží na Facebookovém stránce www.krmiva-erpemos.cz.

 

3. Podmínky účasti

3.1.
Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3.
Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi na soutěžní otázku.

3.4.
Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5.
Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící sdělí prostřednictvím emailu vyhlašovateli na info@krmiva-erpemos.cz. 

3.6.
Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3.7.
Soutěžící může zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

3.8.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k soutěži z některých IP adres.

 

4. Cena pro výherce

4.1. Cena
pro vítěze vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na facebookovém profilu www.krmiva-erpemos.cz.

4.2.
Výhru nelze převádět na jiné osoby.

4.3.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.4.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

 

5. Osobní údaje

5.1.
Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má bydliště.

5.2.
Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.
Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Soutěž a vztahy mezi účastníky a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky.

6.4. Vědomostní spotřebitelská soutěž není spotřebitelskou loterií ve smyslu § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích.

6.5. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.6.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.7. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Nejprodávanější značky