Kategorie

Výcvik psa: zkouška IGP-V

Co vše je součástí zkoušky IGP-V a jak vypadají v praxi jednotlivé cviky? Mám dostatečně připraveného svého pejska na tuto zkoušku nebo je třeba ještě něco dotrénovat? To vše zjistíte v níže uvedeném textu. Součástí tohoto článku jsou i videa jednotlivých oddílů zkoušky IGP-V. Podmínkou účasti je složená zkouška BH-VT, kde nám musí pes zvládnout jak cviky poslušnosti tak speciální cviky.  

Zkouška IGP-V

oddíl A stopa 100 bodů
oddíl B poslušnost 100 bodů
oddíl C obrana 100 bodů
Celkem 300 bodů


Podmínky účasti:
V den konání zkoušky musí pes dovršit 15 měsíců. Výjimky nejsou povoleny. Podmínkou účasti je složená zkouška BH-VT.


IGP-V oddíl A stopa

Vlastní stopa, nejméně 200 kroků, 2 úseky, 1 lom (cca 90°), 2 předměty psovoda, vypracovaná ihned po položení, časový limit pro vypracování je 10 minut. 

Sledování stopy 79 bodů
Předměty (11+10) 21 bodů
Celkem 100 bodů

Kladení stop

Začátek (nášlap) stopy musí být označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti. Stopy jsou pokládány normální chůzí. Psovod (kladeč) nesmí pomáhat psovi nepřirozenou chůzí na úsecích, lomech a při pokládání předmětů. Psovod ukáže před pokládáním stopy rozhodčímu nebo zodpovědné osobě předměty. Psovod se zdrží krátce na nášlapu a pak jde bez zastavení normálním krokem v určeném směru, aniž by záměrně narušoval podklad. Při šlapání stopy je třeba dbát, aby byly položeny přirozenou chůzí. Odstup od jednotlivých úseků stopy musí být alespoň 30 kroků. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, přičemž musí být umožněn psovi přechod na další úsek. Záměrné narušování povrchu terénu nebo přerušení chůze není dovoleno. Po dobu kladení vlastní stopy nesmí být pes v dohledu.


Předměty

Použity mohou být jen dobře napachované předměty (nejméně 30 min.) Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za pachové práce, zkontroluje předměty psovoda. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty musí být cca 10 cm dlouhé, 2 - 3 cm široké a 0,5 - 1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. První předmět je pokládán na 1. úsek, druhý předmět stopu ukončuje. Předměty nesmějí být položeny v bezprostřední blízkosti lomů, nutno dodržet minimální vzdálenost 20 kroků před nebo za lomem. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu pokračuje kladeč (psovod) v přímém směru ještě 10 kroků. 

Provedení

Psovod si připraví psa pro práci na stopě. V průběhu práce na stopě není psovodovi povoleno mít u sebe jakékoliv motivační předměty nebo krmivo a porušení tohoto ustanovení vede k diskvalifikaci. Pes může pracovat buď na volno nebo na 10m dlouhém stopovacím vodítku. Pokud psovodovi stopovací vodítko v průběhu stopy vypadne z ruky, musí psovod psa následovat v požadovaném odstupu 10 metrů. Stopovací vodítko může být prověšeno. Není chybou, pokud se vodítko dotýká země. Pokud má psovod stopovací vodítko delší než 10m, musí i v tomto případě držet stopovací vodítko na jeho konci. Extrémně dlouhá stopovací vodítka nejsou povolena.

10ti metrové stopovací vodítko může být vedeno přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami. Může být upevněno přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo k připínacímu kroužku na stopovacím postroji (povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů). Pokud pes stopuje na stopovacím postroji, musí mít již v době hlášení postroj na sobě.

Na pokyn rozhodčího přichází psovod se psem upoutaným na rozvinuté 10 metrové šňůře k rozhodčímu, aby mu podal hlášení. Pes mu jde u nohy volným způsobem. Není požadována přesná chůze psa u nohy, rovněž lehké předbíhání psa není chybou. Je povoleno držet psa při hlášení nakrátko. Hlášení probíhá v základním postoji se psem u nohy. Psovod oznámí rozhodčímu, že je připraven a zda pes předměty označuje (zvedá/přináší). (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY jsou připraveni k provedení pachových prací dle zkoušky XY, pes předměty označuje (zvedá/přináší)."

Před uvedením psa do stopy u nášlapu může pes stát nebo sedět nebo být do stopy uveden volně z pohybu bez zastavení. Pes se uvádí do stopy od štítku (cedulky) nebo ze vzdálenosti cca 1-2 metry před ní. V tomto okamžiku začíná hodnocení - způsob uvádění a vedení psa. Uvedení psa do stopy musí být bez ukazování rukou do směru stopy. Při uvedení (i při opětovném nasazení po nalezení předmětu) musí pes pracovat samostatně. Na jeden povel "stopa" nebo "hledej" pro každé uvedení. Na nášlapu musí pes intenzivně, avšak klidně a s nízkým nosem nasát pach. Psovod se musí zdržet jakékoliv pomoci. Uvedení psa na stopu není nijak časově limitováno. Není chybou, pokud pes očichá i štítek (cedulku).


Psovod má pro uvedení psa do stopy v místě nášlapu tři povely. Bodová ztráta za druhý, případně třetí povel se odčítá od bodového zisku za první úsek. Po třetím neúspěšném pokusu (jeden povolený a dva dodatečné) o uvedení psa na stopu přímo na nášlapu je práce na stopě ukončena.

Lomy musí pes vypracovávat přesvědčivě. Kroužení na lomu je chybou. Ověření na lomu pohybem hlavy do strany bez změny rytmu a bez opuštění stopy není chybou. Po vypracování lomu musí pes pokračovat ve stejném tempu a intenzitě. V blízkosti lomu musí psovod dle možností zachovávat předepsaný odstup od psa. Psovod musí následovat psa ve stopě i po lomu. Opouštění tratě stopy po lomech ve snaze udržet psa ve stejném tempu nebo ve snaze udržet stopovací vodítko ve stejném napětí je chybou. Příležitostná pochvala psa (k ní nenáleží povel „hledej“ nebo „stopa“) při práci na stopě je povolena. Chválit psa není dovoleno na lomech, rozumí se na délku těla psa před a za lomem. Jakákoliv fyzická pomoc psovi ze strany psovoda je nepřípustná.

Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned přesvědčivě označit nebo zvednout/přinést. Je chybné pokud pes v průběhu jedné stopy některé předměty zvedá/přináší a jiné označuje. V případě, že pes vypracovává stopu v pomalejším tempu, není chybou ani pomalejší označování nebo zvedání/přinášení předmětů. Předměty musí být označeny přesvědčivě a bez pomoci psovoda. Předměty označené s pomocí psovoda jsou považovány za nenalezené. 

Jakmile pes označí předmět, psovod upustí nebo položí stopovací vodítko, jde přímo ke psu a postaví se do základního postoje vedle psa. Psovod může zaujmout základní postoj vedle psa buď zprava nebo zleva, u všech předmětů však ze stejné strany. Na pokyn rozhodčího psovod uchopí předmět a zvednutím předmětu nad hlavu ukáže rozhodčímu, že pes předmět nalezl.

Po krátké pochvale psa u posledního předmětu, ukáže psovod zvednutím paže nalezený předmět rozhodčímu a v základním postoji si povelem "sedni" usměrní psa ke své noze. Na pokyn rozhodčího přichází psovod se psem k rozhodčímu, aby provedl odhlášení.

IGP-V oddíl B poslušnost

Cvik 1 : Ovladatelnost na vodítku (střelba) 30 bodů
Cvik 2 : Ovladatelnost bez vodítka 20 bodů
Cvik 3 : Odložení za pochodu vleže s přivoláním 15 bodů
Cvik 4 : Aport volný 15 bodů
Cvik 5 : Skok přes překážku (80cm) 10 bodů
Cvik 6 : Dlouhodobé odložení 10 bodů
Celkem: 100bodů

Ovladatelnost na vodítku 30 bodů

Zvukový povel: „k noze“
Zvukový povel se smí dát pouze při vyjití a změně rytmu chůze.

Před zahájením poslušnosti předstoupí psovod se psem u nohy před rozhodčího a podá hlášení o tom, že jsou připraveni zahájit cviky poslušnosti. (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY jsou připraveni k provedení cviků poslušnosti dle zkoušky XY). Hlášení probíhá v základním postoji se psem u nohy, upoutaným na vodítko. Vodítko v levé ruce musí být prověšené.


Po hlášení se na pokyn rozhodčího psovod přesune na výchozí bod. Na výchozím bodě psovod zaujme základní postoj. Při zastavení si pes musí samostatně, rychle a rovně sednout. Na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" vychází psovod se psem ze základního postoje 30 kroků přímým směrem, normálním tempem. Následuje obrat čelem vzad. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 - 15 krocích provádí psovod nejméně jeden obrat vpravo a jeden vlevo.

Po obratech a na pokyn rozhodčího, přechází psovod se psem do skupiny minimálně čtyř pohybujících se osob. Jednu osobu musí obejít zprava a jednu zleva (např. ve formě číslice 8) a alespoň jednou se musí ve skupině zastavit poblíž jedné z osob. Při zastavení se musí pes sám bez povelu posadit. Na pokyn rozhodčího opustí psovod se psem skupinu a odchází na výchozí bod, kde ve směru osy postupu zaujme závěrečný základní postoj. Během prvního úseku chůze přímým směrem, zazní ze vzdálenosti 30 kroků od psa a v časovém odstupu 5 vteřin dva výstřely z pistole (ráže 6 mm). První výstřel přitom zazní minimálně po 15 krocích chůze přímým směrem. Pes se k výstřelům musí chovat lhostejně. Reaguje-li pes bázlivě, je diskvalifikován a jsou mu odebrány všechny dosud získané body. Při pochybnostech má rozhodčí možnost lhostejnost k výstřelu přezkoušet. 

Pes má radostně, pozorně, sebevědomě a se zájmem následovat svého psovoda. Pes by měl být koncentrovaný na psovoda bez známek stresu a po celou dobu se pohybovat po levé straně psovoda tak, aby rameno psa bylo souběžně s kolenem psovoda. Obraty čelem vzad provádí psovod doleva (otočením o 180 stupňů) Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současně s ním, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí smí požadovat opakování cviku. Chválení psa po zastavení ve skupině osob není dovoleno. Krátká pochvala psa je povolena pouze v závěrečném základním postoji a to v přímém směru osy postupu.

Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů

Zvukový povel: „k noze“
Zvukový povel se smí dát pouze při vyjití a změně rytmu chůze.

Na pokyn rozhodčího je pes v základním postoji odpoután z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko přes rameno nebo ho ukryje v kapse (v každém případě vždy na straně od psa). Na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" vychází psovod se psem ze základního postoje 30 kroků přímým směrem, normálním tempem. Následuje obrat čelem vzad. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 - 15 krocích provádí psovod nejméně jeden obrat vpravo a jeden vlevo. Po obratech a na pokyn rozhodčího psovod se psem odchází na výchozí bod, kde ve směru osy postupu zaujme závěrečný základní postoj. Při zastavení se musí pes sám bez povelu posadit. 


Pes má radostně, pozorně, sebevědomě a se zájmem následovat svého psovoda. Pes by měl být koncentrovaný na psovoda bez známek stresu a po celou dobu se pohybovat po levé straně psovoda tak, aby rameno psa bylo souběžně s kolenem psovoda. Obraty čelem vzad provádí psovod doleva (otočením o 180 stupňů). Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současně s ním, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Krátká pochvala psa je povolena pouze v závěrečném základním postoji a to v přímém směru osy postupu.

Odložení za pochodu v leže s přivoláním 15 bodů

Po jednom zvukovém povelu: „k noze“, „lehni“, „ke mě“, „k noze“

Ze základního postoje, na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" vychází psovod s neupoutaným psem normálním tempem přímým směrem. Po zahájení cviku, tedy nejméně po 10 a nejvíce 15 krocích si pes na jediný zvukový povel psovoda "lehni" musí rychle a rovně v přímém směru lehnout. Cvik musí být proveden, aniž by se psovod zastavil, bez zpomalování chůze, ohlížení a další pomoci psovoda. Psovod odchází do vzdálenosti minimálně 15ti kroků, kde se zastaví a okamžitě se otáčí čelem k ležícímu psovi. Pes musí po odložení zůstat klidný a být pozorný vůči psovodovi až do povelu pro přivolání. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá buďto povelem "ke mě" nebo jménem psa. Pes musí rychle, chtivě a bez známek stresu přiběhnout ke psovodovi a předsednout před psovoda. Předsednutí musí být rovné, těsné, ale bez kontaktu se psovodem. Po cca 3 vteřinové pauze se má pes na povel psovoda "k noze" rychle a ochotně zařadit k jeho noze, samostatně usednout a zaujmout tak závěrečný základní postoj. Na pokyn rozhodčího si psovod připoutá psa na vodítko.

Aport volný 15 bodů

Po jednom zvukovém povelu: „aport“ nebo „přines“, „pusť“, „k noze

Na pokyn rozhodčího se psovod se psem přesune ke stojanu s aporty pro aportovací činku. Poté přejde se psem u nohy do místa zahájení cviku, kde zaujme základní postoj. Na pokyn rozhodčího je pes v základním postoji odpoután z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko přes rameno nebo ho ukryje v kapse (v každém případě vždy na straně od psa). Na pokyn rozhodčího odhodí psovod ze základního postoje dřevěnou aportovací činku psovoda (o libovolné hmotnosti) do vzdálenosti cca 5 metrů. Pokud psovod v průběhu odhazování činky ukračuje nohou pro snadnější odhození, musí pak znovu zaujmout základní postoj, vyčkat 3" a až poté vyslat psa pro aport. V takovém případě nedochází k bodové ztrátě.

Zvukový povel "aport" nebo "přines" smí být vydán až v momentě, kdy se činka přestane pohybovat. Neupoutaný pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel k přinesení aportu rychle a v přímém směru vyběhnout pro aport, okamžitě jej uchopit, rychle se otočit a rovněž rychle a v přímém směru jej přinést psovodovi. S činkou si pak předsedne v přímém směru těsně před psovoda a klidně ji drží tak dlouho, dokud mu ji po pauze cca 3 vteřiny psovod zvukovým povelem „pusť“ neodebere. Po odevzdání musí psovod klidně držet činku v připažené ruce po pravé straně těla, vyčkat cca 3 vteřiny a poté na zvukový povel „k noze“ přiřadit psa k noze. Pes se má rychle a ochotně v přímém směru posadit po levé straně psovoda a zaujmout tak závěrečný základní postoj. Na pokyn rozhodčího si psovod připoutá psa na vodítko.

Na pokyn rozhodčího se psovod se psem opět přesune ke stojanu s aporty, aby aportovací činku umístil zpět. Na pokyn rozhodčího přechází psovod se psem u nohy do místa zahájení dalšího cviku, kde zaujme základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště. Cílem je převést ochotné a chtivé přinesení aportu, včetně návratu s činkou ke psovodovi. V průběhu cviku musí pes činku pevně a klidně držet až do momentu odebrání.

Skok přes překážku (80 cm) 10 bodů

Po jednom zvukovém povelu: „hop“ nebo „vpřed“, „ke mě“ nebo „zpět“, „k noze“

Psovod se psem zaujme základní postoj nejméně 4 metry před 80 cm vysokou překážkou pro skok. Na pokyn rozhodčího je pes v základním postoji odpoután z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko přes rameno nebo ho ukryje v kapse (v každém případě vždy na straně od psa). Na zvukový povel „hop“ nebo „vpřed“ musí pes bez doteku překážku přeskočit, na zvukový povel „ke mě“ nebo „zpět“ ihned skočit zpátky a předsednout před psovoda. Předsednutí musí být rovné, těsné, ale bez kontaktu se psovodem. Po cca 3 vteřinové pauze se má pes na povel psovoda "k noze" rychle a ochotně zařadit k jeho noze, samostatně usednout a zaujmout tak závěrečný základní postoj. Na pokyn rozhodčího si psovod připoutá psa na vodítko a přesune se na další cvik. Při zvukovém povelu „hop“ nebo „vpřed“ smí psovod udělat dva kroky současně se psem.

Dlouhodobé odložení 10 bodů

Po jednom zvukovém povelu: „lehni“, „sedni“

Na pokyn rozhodčího je pes v základním postoji odpoután z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko přes rameno nebo ho ukryje v kapse (v každém případě vždy na straně od psa). Na pokyn rozhodčího a před započetím cviku ovladatelnosti druhého psa odloží psovod ze základního postoje na místě určeném rozhodčím svého psa zvukovým povelem „lehni“, aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté se na pokyn rozhodčího bez ohlížení vzdálí nejméně 20 kroků určeným směrem a zůstane klidně stát. Psovod zůstává stát zády ke psu. Pes musí klidně, bez vlivu psovoda ležet po dobu předvádění cviků druhým psem. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Po cca 3 vteřinách na pokyn rozhodčího a zvukový povel „sedni“ zaujme pes rychle a v přímém směru základní postoj. Na pokyn rozhodčího psovod upoutá psa na vodítko a
dále se řídí pokyny rozhodčího.

IGP-V oddíl C obrana

Cvik 1 : Vystavení a vyštěkání (1 úkryt) 15 bodů
Cvik 2 : Pokus o útěk figuranta 30 bodů
Cvik 3 : Útok na psovoda a jeho psa 50 bodů
Cvik 4 : Doprovod k rozhodčímu 5 bodů
Celkem: 100 bodů

Vystavení a vyštěkání 15 bodů

Zvukový povel: „revír“

Před provedením oddílu C, přichází psovod se psem u nohy k rozhodčímu, aby mu podal hlášení o tom, že je připraven k zahájení obrany. (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY jsou připraveni k provedení obrany dle zkoušky XY). Hlášení probíhá v základním postoji se psem u nohy, upoutaným na vodítku. Vodítko v levé ruce musí být prověšené. Rozhodčí musí dbát na to, aby hlášení neprobíhalo v těsné blízkosti úkrytu číslo 6 a rovněž na to, aby figurant stál v úkrytu v době hlášení v naprostém klidu. Po hlášení je pes na vodítku u nohy psovoda veden směrem k pomyslné středové ose tak, aby byl od úkrytu č. 6 vzdálen cca 20 kroků. Psovod se psem u nohy zaujme základní postoj ve směru k rozhodčímu a odpoutá psa z vodítka. Zvednutím paže podává psovod rozhodčímu znamení, že je připraven zahájit cvik. Na pokyn rozhodčího je pes ze základního postoje vyslán přímo k úkrytu č. 6. Figurant je ukryt v posledním úkrytu č. 6. tak, aby nebyl pro psa viditelný. Na krátký zvukový povel „revír" a posuňkový povel napřažením pravé nebo levé paže směrem k úkrytu, musí pes rychle a přímo vyběhnout od psovoda k úkrytu č. 6. Pes musí figuranta aktivně a pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na figuranta naskakovat nebo ho kousat. Na pokyn rozhodčího jde psovod okamžitě ke psu a přidrží si ho za obojek.

Pokus o útěk figuranta: 30 bodů

Zvukové povely: „pusť“

Zatímco si psovod přidržuje psa za obojek, vyjde figurant z úkrytu a pokusí se o útěk. Na pokyn rozhodčího psovod psa pustí. Ten musí samostatně energickým a silným zákusem figurantovi v útěku zabránit. Pes se smízakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát a po předvedení přechodné fáze před pouštěním (cca 1 vteřina) musí pes figuranta ihned pustit. Pro puštění může dát psovod dle svého uvážení v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel nebo pes může pouštět i samostatně. Během vydání povelu „pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes těsně u figuranta a pozorně ho střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a přidrží si ho za obojek. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodovi pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů „pusť". Nepustí-li pes ani po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. 

Útok na psovoda a jeho psa 50 bodů

Zvukové povely: „drž“, „pusť“, „sedni“

Psovod si psa přidržuje za obojek, ale nesmí ho nijak stimulovat. Na pokyn rozhodčího jde figurant od psovoda se psem. Po cca 20ti krocích se otočí čelně směrem ke psovodovi se psem a za doprovodu výhružných výkřiků a pohybů na ně zaútočí. Psovod psa vypustí s povelem „drž“. Ten musí bez váhání útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit své stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát a pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod dle svého uvážení v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel nebo pes může pouštět i samostatně. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes ani po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Během vydání povelu „pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem „sedni" ho uvede do základního postoje. Poté si psa připoutá na vodítko.

Doprovod k rozhodčímu 5 bodů

Zvukové povely "k noze" nebo "transport"

Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost cca 10 kroků. Zde je povoleno použití povelu "k noze" nebo "transport". Pes jde upoutaný na vodítku po pravé straně figuranta tak, že je mezi ním a psovodem. Během doprovodu musí pes figuranta  pozorně sledovat. Nesmí na něj dorážet, naskakovat nebo ho kousat. Před rozhodčím se skupina zastaví a oznámí ukončení oddílu C. (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY ukončili obranu dle zkoušky XY. Předávám vám zbraň a figuranta).

Nejprodávanější značky