Kategorie

Výcvik psa: zkouška ZVV1 ( ZZO1 )

Co vše je součástí zkoušky ZVV1 ( ZZO1 ) a jak vypadají v praxi jednotlivé cviky? Mám dostatečně připraveného svého pejska na tuto zkoušku nebo je třeba ještě něco dotrénovat? To vše zjistíte v níže uvedeném textu. Součástí tohoto článku je i video, kde najdete jednotlivé cviky k této zkoušce. 

ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA PRVNÍHO STUPNĚ (ZVV 1)

 

Kritéria pro zkoušku:

1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.

2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

 

Náplň zkoušky ZVV1:

oddíl 2 - Poslušnost

a) přivolání psa za pochodu k noze ZP  

Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi. Pes se uvolňuje již v základním postoji. Po vykročení jde u nohy psovoda a teprve na povel „Volno“ se vzdálí. Povel pro volný pohyb může psovod dát až po pokynu od rozhodčího. Nepodaří-li se docílit požadované vzdálenosti ani po třetím pokusu, cvik přivolání se nehodnotí. Přivolání se provádí tak, že se psovod vzdaluje od psa, nejde proti psu. 

b) ovladatelnost psa na vodítku ZP  

Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru pochodu nebo při obratech na místě. Psovod dává psu povel při vykročení, změně směru nebo pohybového rytmu, zastavení a obratech na místě. Psovod pohybuje přirozeně oběma rukama (pokud nedrží v ruce vodítko), ne ruce v pěst apod., vodítko musí být prověšené. 

 

c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP  

Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa. Na vodítku u nohy, je na úvaze rozhodčího, v jakém pořadí budou polohy prostřídány, jen je potřeba dodržet dostatečný interval (alespoň 3 vteřiny) mezi polohami. Rozhodčí dává pokyny pro jednotlivé polohy.

d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP

Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku, to je do příchodu psovoda ke psu. Psovod při provádění cviku se nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa, zda tento úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Pokud výrazně pomůže psovi zaujmout předepsanou polohu nebo pes opustí místo o více než 3 kroky – anulace cviku.  Pes musí polohu zaujímat okamžitě, rychle a přesně. Zaujetí jiné než určené polohy – bodová ztráta 5 bodů. Chybou je i přikrčování psa před odložením. Povel k zaujetí polohy dává psovod na pokyn rozhodčího přibližně po 10 krocích chůze, psovod se zastavuje na pokyn rozhodčího ve vzdálenosti přibližně 30 kroků. Pes je uvolněn z vodítka již v základním postoji. Psovod na pokyn rozhodčího vychází a po 10 krocích na pokyn rozhodčího odkládá psa, aniž by změnil rytmus a způsob chůze. Po cca 30 krocích rozhodčí zastaví psovoda a na další pokyn jej otáčí čelem ke psu. Při tomto cviku se provádí přezkušování lhostejnosti k výstřelu a to při odcházení psovoda (vhodné před zastavením). Při zkoušce ZZO1 se neprovádí prověření reakce na střelbu. Na další povel se vrací psovod ke psu. Je na vůli psovoda, zda psa obchází nebo se přiřadí. Posazení psa po návratu opět na pokyn rozhodčího.

e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP

Podnětem pro štěkání psa při cvicích poslušnosti musí být pouze povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně 3x výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu. Psovod vodítko na tento cvik drží v levé ruce, pravou rukou dává posunkový povel. Změna polohy při štěkání neanuluje cvik, ale snižuje známku na nedostatečně. 

f) aport volný (činka psovoda) ZP  

Předměty určené k provádění těchto cviků musí být předem umístěny na cvičební ploše. Pro předmět, aport jde psovod vždy se psem (pokud psovod tak neučiní, je upozorněn rozhodčím bez bodové ztráty). Při volném aportování nutno předmět odhodit do vzdálenosti nejméně 10 kroků.

Provedení cviku se dělí do čtyř částí, k jejich předvedení dává pokyn rozhodčí (dodržují se 3 vteřinové intervaly):

a) odhození předmětu

b) vyslání psa k přinesení předmětu

c) odebrání předmětu

d) usednutí psa k noze psovoda.

Při odhazování předmětu je pes volný a sedí u levé nohy psovoda.  Na povel psovoda vybíhá pes k provedení cviku. Na povel běží pes co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, pevně ho uchopí a stejnou cestou se vrací s předmětem k psovodovi, který nesmí být rozkročen a nesmí držet ruce před sebou. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval, musí jej pevně držet. Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem. Požaduje se rychlé a radostné provedení. Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Na další povel usedá k jeho levé noze. Psovod má aport v ruce podél těla. K aportování je použita celodřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti. Opuštění místa psovodem po odhození snižuje známku až o dva stupně.

g) skok vysoký (100 cm) ZP 10  

Výška překážky 100 cm. Pes překonává překážku skokem. Při přeskoku se nesmí překážky dotýkat. Překážku tvoří plná, pevná stěna. Při provádění skoku se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, ponechává se na úvaze psovoda, rozhodčí pouze vyzve psovoda k upravení vzdálenosti. Způsob, jakým má pes překážku překonat, určuje již sám odstup psovoda od překážky při skoku. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Jakmile pes překážku překoná, dává psovod psu povel ke zpětnému překonání překážky. Při všech skocích stojí psovod na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak.

h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP

Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9 m a široké 1,5 m, nahoře spojené a na zemi rozevřené tak, že kolmá výška je 1,8 m. Na stěnách jsou v horní polovině umístěny tři stoupací latě ve vzdálenosti 20, 45, 45 cm od sebe. Při provádění šplhu se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, ponechává se na úvaze psovoda, rozhodčí pouze vyzve psovoda k upravení vzdálenosti. Způsob, jakým má pes překážku překonat, určuje již sám odstup psovoda od překážky při šplhu. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Jakmile pes překážku překonává, psovod současně obejde překážku a za pochodu přivolá psa k noze. 

 

ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP

Před začátkem cviku stojí psovod s volným psem u nohy v libovolné vzdálenosti před patou náběhového prkna. Na pokyn rozhodčího dává psu povel k překonání překážky. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Nemá z kladiny - náběhového prkna seskakovat. Pes má překonat překážku jedním směrem, jde psovod po vyslání psa podél překážky a po ukončení cviku, přivolá psa za pochodu, k noze. Psovod v základním postoji uvolní psa z vodítka. Na pokyn rozhodčího vyšle psa a jde podle překážky, po překonání překážky se pes připojuje k psovodovi a pokračují až do zastavení rozhodčím. Psovod dává povel pro připojení psa i pro zastavení. Požaduje se klidné překonání. K vyslání je možné použít povel „K noze“.

 

i) odložení psa (25 kroků) ZP 

Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Jednotlivé fáze cviku provádí psovod na pokyn rozhodčího. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Přitom není chybou poloha vleže na levém či pravém stehně. Opustí-li pes místo určené k odložení více jak o 3 kroky, je cvik anulován. V tomto případě psovod na povel rozhodčího musí ke psu, vrátí se s ním k cedulce, kde byl pes odložen a vyčká do konce poslušnosti cvičícího psa. Umístění psovoda je 25 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě (anulace cviku). Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téhož typu zkoušky nebo po dobu, odpovídající témuž typu zkoušky.U zkoušky ZVV 1 stojí psovod se psem na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání, potom na pokyn rozhodčího psa odkládá a odchází na určenou vzdálenost. Pro odložení dlouhodobé jsou na cvičišti vytyčena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků. Při zkoušce ZZO1 se neprovádí prověření reakce na střelbu.

 

Na video s jednotlivými cviky týkající se zkoušky ZVV1 se můžete podívat níže.

 

 

 

Dalším krokem ve výcviku může být např. úspěšné složení zkoušky ZZO. Detaily ke zkoušce včetně videa najdete zde.

Nejprodávanější značky