Výcvik psa: zkouška BH-VT / oddíl B

Detailní popis zkoušky BH-VT / část B poslušnost

Co vše je součástí zkoušky BH-VT ( zkouška doprovodného psa  ) a jak vypadají v praxi jednotlivé cviky? Mám dostatečně připraveného svého pejska na tuto zkoušku nebo je třeba ještě něco dotrénovat? To vše zjistíte v níže uvedeném textu. Součástí tohoto článku je i video, kde najdete jednotlivé cviky zkoušky BH-VT / oddíl B poslušnost.

BH-VT Zkouška doprovodného psa 

dělí se na :

oddíl B         poslušnost celkem 60 bodů
oddíl D         chování v dopravním ruchu

Podmínky účasti:
V den zkoušky musí pes dosáhnout předepsaného věku. U zkoušky BH je to 15 měsíců. 

Všeobecná ustanovení:
Složení této zkoušky je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek podle tohoto zkušebního řádu. Přezkoušení na lhostejnost k výstřelu se na zkoušce BH neprovádí. Psi, kteří nedosáhnou v oddíle B (poslušnosti) nejméně 70% bodů ( 42 ), nejsou připuštěni k oddílu D (chování v dopravním ruchu). Proto zkouška začíná vždy poslušností. Na konci zkoušky rozhodčí výsledky nesděluje v bodech, nýbrž pouze slovním hodnocením „obstál“ či „neobstál“. Zkouška se považuje za složenou, pokud pes dosáhl v oddíle B nejméně 70% bodů a v oddíle D obstál. Udělená výcviková značka nemá význam ve smyslu chovatelského, bonitačního a
výstavního řádu klubů začleněných v FCI. Skládání zkoušky v případě jejího opakování není vázáno žádnými časovými lhůtami. Každý výsledek zkoušky bez ohledu na její úspěšnost se zapisuje do výkonnostního průkazu.

 

BH-VT oddíl B poslušnost
Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů
Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 3: Odložení vsedě 10 bodů
Cvik 4: Odložení vleže s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Dlouhodobé odložení 10 bodů
Celkem 60 bodů

Každý cvik začíná a končí v základním postoji. V základním postoji sedí pes klidně a pozorně v přímém směru po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda. Zaujetí základního postoje před zahájením každého cviku je povoleno pouze jednou. V základním postoji stojí psovod sportovně. Rozkročený postoj není dovolen. Závěrečný základní postoj cviku předešlého, může být výchozím základním postojem cviku následujícího. Pomoc tělem psovoda je zakázána a je za ní snižováno bodové hodnocení. Psovod u sebe nesmí mít jakékoli motivační pomůcky nebo hračky. Pokud psovod nemůže z důvodu svého tělesného postižení správně provést jakoukoli část cviku, musí tuto skutečnost sdělit před začátkem zkoušky rozhodčímu. Jestliže nemůže psovod kvůli tělesnému postižení vodit psa po levé straně, je mu umožněno vodit psa na straně pravé. K zahájení každého cviku dává pokyn rozhodčí. Vše ostatní, jako obraty, zastavení, změny rytmu chůze atd. se provádějí bez povelu rozhodčího. Psovodovi je ale povoleno vyžádat si na rozhodčím velení. Po každém dokončeném cviku je povolena pochvala psa, po které může psovod zaujmout nový základní postoj. Mezi pochvalou a zahájením dalšího cviku musí být dodržen zřetelný časový odstup (cca 3 sekundy). Mezi jednotlivými cviky musí být pes veden u nohy.

1. Ovladatelnost na vodítku 15 bodů   
Zvukový povel: „k noze“   

Zvukový povel se smí dát pouze při vyjití a změně rytmu chůze.

Ke cvikům v oddílu B - poslušnosti nastupují psovodi ve dvojicích (platí pro zkoušky i soutěže). Jeden z dvojice zahajuje poslušnost ovladatelností, druhý z dvojice zahajuje poslušnost dlouhodobým odložením. Před zahájením poslušnosti předstoupí dvojice psovodů se psy u nohy před rozhodčího a jeden po druhém mu podají hlášení o tom, že jsou připraveni zahájit cviky poslušnosti. (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY jsou připraveni k provedení cviků poslušnosti dle zkoušky XY). Hlášení probíhá v základním postoji se psem u nohy, upoutaným na vodítko. Vodítko v levé ruce musí být prověšené.

Po hlášení se na pokyn rozhodčího jeden z psovodů přesune na výchozí bod a druhý psovod na dlouhodobé odložení. Základní postoj na výchozím bodě zaujímá psovod ve chvíli, kdy druhý psovod, jenž vedl svého psa na místo dlouhodobého odložení, rovněž zaujme základní postoj a je připraven svého psa odložit. Na výchozím bodě psovod zaujme základní postoj. Při zastavení si pes musí samostatně, rychle a rovně sednout. Na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" vychází psovod se psem u nohy ze základního postoje cca 50 kroků přímým směrem, normálním tempem. Následuje obrat čelem vzad. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 - 15 krocích je předveden klus a pomalá chůze (vždy po 10 krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí. Dle schématu provádění ovladatelnosti se v normálním kroku dále provádějí dva obraty vpravo, pak druhý obrat čelem vzad. Po druhém obratu čelem vzad cca po 15 krocích chůze následuje zastavení. Po zastavení se na pokyn rozhodčího psovod se psem opět rozchází, dle schématu provádí jeden obrat vlevo a poté prochází výchozím bodem do skupiny osob. Dle schématu projde psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Jednu osobu musí obejít zprava a jednu zleva (např. ve formě číslice 8) a alespoň jednou se musí ve skupině zastavit poblíž jedné z osob. Při zastavení se musí pes sám bez povelu posadit. Na pokyn rozhodčího opustí psovod se psem skupinu a odchází na výchozí bod, kde ve směru osy postupu zaujme závěrečný základní postoj. Pes má radostně, pozorně, sebevědomě a se zájmem následovat svého psovoda. Pes by měl být koncentrovaný na psovoda bez známek stresu a po celou dobu se pohybovat po levé straně psovoda tak, aby rameno psa bylo souběžně s kolenem psovoda. Obraty čelem vzad provádí psovod doleva (otočením o 180 stupňů) Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současně s ním, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí smí požadovat opakování cviku. Chválení psa po zastavení ve skupině osob není dovoleno. Krátká pochvala psa je povolena pouze v závěrečném základním postoji a to v přímém směru osy postupu.


2. Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Zvukový povel „k noze“
Na pokyn rozhodčího je pes v základním postoji odpoután z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko přes rameno nebo ho ukryje v kapse (v každém případě vždy na straně od psa). Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10-15 krocích předvede na povel „k noze“ klus a pomalou chůzi (vždy po 10-15 krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí. Po přechodu z pomalé chůze do normálního tempa se psovod se psem zastaví na výchozím bodě, kde provede obrat čelem vzad. Cvik končí zaujetím základního postoje ve směru osy postupu

   


3. Odložení vsedě 10 bodů
Zvukový povel "k noze", „sedni“
Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel "k noze" v přímém směru. Po 10-15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel „sedni“ a vzdálí se dalších 15 kroků. Okamžitě se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje. Pokud se psovod rozhodne cvik provést bez zastavení, jako je tomu např. u zkoušky IGP-1 není toto chybou.


4. Odložení vleže s přivoláním 10 bodů
Po jednom zvukovém povelu „k noze“, „lehni“, „ke mě“, „k noze“
Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel „k noze“ přímým směrem. Po 10-15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel „lehni“ a vzdálí se dalších 30 kroků. Okamžitě se otočí ke psu a zůstane klidně stát. Na pokyn rozhodčího si psa přivolá. Pes musí radostně a rychle přiběhnout a sednout si těsně před psovoda. Pro přivolání lze použít povel "ke mě" nebo jméno psa. Použití povelu "ke mě" ve spojitosti se jménem psa je chybou a je to považováno za druhý povel. Na povel „k noze“ pak zaujme základní postoj. Pokud se psovod rozhodne cvik provést bez zastavení, jako je tomu např. u zkoušky IGP-1 není toto chybou.


5. Dlouhodobé odložení 10 bodů
Po jednom zvukovém povelu: „lehni“, „sedni“
Na pokyn rozhodčího a před započetím cviku ovladatelnosti druhého psa odloží psovod ze základního postoje na místě určeném rozhodčím svého psa zvukovým povelem „lehni“, aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté se na pokyn rozhodčího bez ohlížení vzdálí nejméně 30 kroků určeným směrem a zůstane klidně stát. Psovod zůstává stát zády ke psu. Pes musí klidně, bez vlivu psovoda ležet po dobu předvádění cviků druhým psem. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Po cca 3 vteřinách na pokyn rozhodčího a zvukový povel „sedni“ zaujme pes rychle a v přímém směru základní postoj. Psovod se dále řídí pokyny rozhodčího.

Na video s jednotlivými cviky zkoušky BH oddíl B poslušnost se můžete podívat níže.

 

  

 

Video z části zkoušky BH oddíl D - chování v dopravním ruchu najdete zde.

 

Nejprodávanější značky