PRAVIDLA CELOROČNÍ SOUTĚŽE

 1. Základní ustanovení
 • Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují podmínky soutěže s názvem „Celoroční soutěž“ (dále jen „Soutěž“). Pravidla jsou po celou dobu trvání Soutěže zpřístupněna na webové stránce https://www.krmiva-erpemos.cz/soutez2022 (dále jen „Stránka s Pravidly“).

 

 • Zapojením se do Soutěže vyjadřuje Soutěžící svůj bezpodmínečný souhlas s Pravidly a poskytuje Pořadateli neomezenou a bezúplatnou licenci a další svolení k užití Soutěžní fotografie za podmínek dále stanovených. Zapojením se do Soutěže bere Soutěžící na vědomí, že Výhry vložené do Soutěže dle těchto Pravidel mají povahu daru a Výherce proto nemá vůči Pořadateli práva z vadného plnění ve vztahu k Výhře.

 

 1. Pořadatel soutěže
 • Pořadatelem Soutěže je společnost Pavla Ostrčilíková, se sídlem Zálešná VIII/1347, Zlín, 760 01, identifikační číslo: 75252368, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Zlín č.j.ŽÚ/3633/2009/Kaf/4,(dále jen „Pořadatel“).

 

 1. Soutěž
 • Soutěž probíhá prostřednictvím webové stránky Pořadatele https://www.krmiva-erpemos.cz/soutez2022  (dále jen „Soutěžní stránka“).

 

 • Soutěž probíhá v období od 1. 3. 2022 do 30.11.2022 (dále jen „Soutěžní období“).

 

 1. Soutěžící
 • Soutěžícím může být pouze osoba s doručovací adresou na území České Republiky

 

 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu vůči Pořadateli, ani rodinní příslušníci či členové domácnosti uvedených osob.

 

 • Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyloučit všechny osoby, které nesplňují nebo jinak nevyhovují Pravidlům nebo Pravidla poruší. Pořadatel je oprávněn vyzvat Soutěžícího k prokázání skutečností dokládající jeho platnou účast v Soutěži. V případě, že Pořadatel během doby konání Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky Pravidel, případně pokud Soutěžící odmítne prokázat nebo dostatečně neprokáže skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je oprávněn takového Soutěžícího bez dalšího ze Soutěže vyloučit. Pořadatel je rovněž oprávněn vyloučit ze Soutěže každého Soutěžícího, který při registraci uvedl nepravé nebo fiktivní údaje, či u kterého je dáno důvodné podezření, že v Soutěži uplatňuje nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky, nebo který porušuje dobré mravy (například uvádí vulgarismy v rámci svých kontaktních údajů či jinak v rámci Soutěže). Ukáže-li se, že jakákoliv taková osoba se i navzdory nesplnění podmínek Soutěže stala Výhercem, nemá nárok na Výhru a Pořadatel je oprávněn postupovat dle čl. 7.4. Pravidel.

 

 1. Podmínky účasti v Soutěži
 • Soutěžící se do Soutěže zapojí splněním následujících podmínek:

 

 1. Zašle na email info@krmiva-erpemos.cz  kopii dokladu o vykonané zkoušce nebo kopii výsledkové listiny ze závodu. Výsledková listina ze závodu musí být potvrzená pořadatelem – razítko + podpis a závodník musí splnit limit zkoušky dané disciplíny. Platí pro akce (zkoušky i závody) konané v termínu 1.3.- 30.11.2022.

                               

Platí pro zkoušky uvedené ve zkušebních řádech pro sportovní kynologii:

 • Národní zkušební řád
 • Mezinárodní zkušební řád IGP

 

 Tato kopie dokladu o vykonané zkoušce nebo kopie výsledkové listiny ze závodu nebude nikde veřejně prezentována.

 

 1. Zašle na email info@krmiva-erpemos.cz jednu fotografii svého psa z disciplíny, kterou má uvedenou v kopii dokladu o vykonané zkoušce nebo ve výsledkové listině ze závodu. Např. uvedena zkouška ZZO – bude pořízena fotografie psa z poslušnosti. Nemůže být zobrazen pes na stopě nebo na obraně. Pokud se psovod se psem účastní např. zkoušky nebo závodu dle IGP3 může být zaslaná fotografie z jakékoli disciplíny (stopa, poslušnost, obrana). Pořízená fotografie nemusí být z dané akce, která je uvedená v kopii dokladu. Na fotografii může být samotný pes nebo pes a psovod. Zobrazený pes nebo psovod na fotografii musí být totožný se psem a psovodem, kteří jsou uvedení na zaslané kopii dokladu.

 

     3.Soutěžící vloží do emailu následující údaje:

 1. a) Jméno a příjmení
 2. b) emailovou adresu
 3. c) telefon

    a text následujícího znění:

Souhlasím s podmínkami soutěže a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) a porozuměl(a) prohlášení o GDPR uvedených na webových stránkách https://www.krmiva-erpemos.cz/

  

 • Soutěžní fotografie nesmí být vulgární, zesměšňující, rasistická, odporující dobrým mravům, jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsahující náboženský nebo politický podtext, nebo mající jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení. Soutěžní fotografie dále nesmí porušovat práva nebo oprávněné zájmy Pořadatele. O tom, zda je Soutěžní fotografie zakázaná podle tohoto odstavce, rozhoduje Pořadatel dle svého uvážení.

 

 • Pořadatel má výlučné právo posoudit, zda je Soutěžní fotografie a další podmínky účasti v Soutěži v souladu s Pravidly. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže ty Soutěžící, o nichž bude mít za to, že podmínky Soutěže nesplnili nebo účasti v Soutěži dosáhli podvodným jednáním. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžící ze Soutěže dle tohoto odstavce i po skončení Soutěže; Pořadatel není povinen Soutěžícího o vyloučení ze Soutěže informovat.

 

 • V případě, že kopie dokladu bude nečitelná, zaslaná ve špatném rozlišení či použitá opakovaně, anebo v případě, že Pořadatel bude mít důvodné pochybnosti o její pravosti a Soutěžící ani na výzvu Pořadatele pravost dokladu neprokáže, je Pořadatel oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyloučit; Pořadatel není povinen Soutěžícího o vyloučení ze Soutěže informovat.

 

 1. Výhry
 • Do Soutěže byly vloženy následující výhry:

 

 1. Krmivo na rok zdarma pro jednoho psa

(12x 15kg Fitmin Dog Maxi Maintenance nebo 12x 15kg Fitmin Dog Medium Maintenance)

 

 1. Dárkový certifikát v hodnotě 5.000,-Kč

(na nákup zboží dle vlastního výběru na webových stránkách www.gappay.cz)

 

(dále společně jen „Měsíční výhry“).

 

 • Každý měsíc ( s vyjímkou letních prázdnin červenec - srpen) Soutěžního období se bude soutěžit o jednu z Měsíčních výher, a to následovně:

1.kolo    1.3.2022 00:00:00 – 31.3.2022 23:59:59 

1x cedulka na stopu, 1x sada předmětů, 1x stopovačka 10m 8mm

 

2.kolo    1.4.2022 00:00:00 – 30.4.2022 23:59:59 

sada aportů - 1x650g, 1x1000g, 1x2000g

 

3.kolo    1.5.2022 00:00:00 – 31.5.2022 23:59:59 

1x 15kg Fitmin Dog Maxi Maintenance

 

4.kolo    1.6.2022 00:00:00 – 30.6.2022 23:59:59 

1x kapsa na pamlsky stahovací, 1x klikr na prst, 1x FFL Piškoty Multipack 6x200g

 

5.kolo    1.7.2022 00:00:00 – 31.8.2022 23:59:59 

1x 15kg Fitmin Dog Maxi Performance

 

6.kolo    1.9.2022 00:00:00 – 30.9.2022 23:59:59 

sada balónků - 2x balónek 6cm se šňůrkou, 2x balónek 7cm plný se šňůrkou       

           

7.kolo    1.10.2022 00:00:00 – 31.10.2022 23:59:59 

2x FFL konzerva jehně 800g, 2x FFL salám hovězí 900g, 2x FFL masová vanička 427g

 

8.kolo    1.11.2022 00:00:00 – 30.11.2022 23:59:59 

sada pešků - 2x pešek ring 3x25cm, 2x pešek juta 5x25cm

 

Není-li uvedeno jinak, jedná se o produkty od společnosti Gappay a Fitmin.

 

 • Po skončení Soutěžního období vylosuje v souladu s čl. 7.1. Pořadatel ze všech Soutěžících, kteří se účastnili Soutěže o Měsíční výhry, jednoho hlavního výherce, který získá následující hlavní výhru Soutěže (dále jen „Hlavní výhra“)

 a) 12x 15kg Fitmin Dog Maxi Maintenance nebo 12x 15kg Fitmin Dog Medium Maintenance

       (výherce si může dle velikosti svého psa zvolit jednu z výše uvedených variant) 

b) Dárkový certifikát v hodnotě 5.000,-Kč

(na nákup zboží dle vlastního výběru na webových stránkách www.gappay.cz)

 

 • Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné Výhry, než je Pořadatelem Odpovědnost Pořadatele za případné vady Výher se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/20212, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Pořadatel je oprávněn nahradit Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou (např. dodavatelem Pořadatelem) tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s Pravidly.

 

 • Výhry budou Výhercům Pořadatelem darovány, tedy mají povahu daru Pořadatele konkrétnímu Výherci jakožto bezúplatného plnění. Soutěžící proto berou na vědomí a svou účastí v Soutěži souhlasí s tím, že vůči Pořadateli nemají v souladu s § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku práva z vadného plnění.

 

 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné technické vady a stav a jakákoliv rizika a závazky související s užíváním Hlavní výhry. Nebezpečí škody na Hlavní výhře přechází na Výherce okamžikem předání Hlavní výhry Výherci. Hlavní výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Hlavní výhru v Soutěži není možné reklamovat u Pořadatele a Soutěžící ve smyslu čl. 6.6. bere na vědomí, že nemá vůči Pořadateli práva z vadného plnění v souvislosti v Hlavní výhrou. Bude-li to možné, je Výherce oprávněn uplatnit práva z vad u dodavatele Hlavní výhry, s čímž Pořadatel poskytne Výherci Hlavní výhry přiměřenou součinnost;

 

 

 1. Výběr Výherců
 • Soutěžící, který obdrží Výhru (dále jen „Výherce“), bude Pořadatelem vybrán vždy losováním za účasti zaměstnanců nebo spolupracovníků Pořadatele.

 

 • Losování Měsíční výhry proběhne vždy do 7 dnů od konce měsíce, za nějž se Měsíční výhra losuje. Losování Hlavní výhry proběhne do 7 dnů od konce Soutěžního období.

 • Výherci budou kontaktování Pořadatelem na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které uvedli v zaslaném emailu jako svoje kontaktní údaje, a to za účelem získání adresy pro zaslání Výhry nebo jiné domluvy ohledně jejího předání v případě Hlavní výhry.

 • Pořadatel se pokusí daného Výherce vždy kontaktovat dvakrát. V případě, že se Pořadateli nepodaří dvakrát úspěšně kontaktovat Výherce a Výherce se s Pořadatelem nespojí do 7 dnů od losování, ztrácí daný Výherce bez dalšího nárok na Výhru a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení a je případně oprávněn vylosovat namísto původního Výherce náhradního Výherce.

 • Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře s žádostí o sdělení adresy pro zaslání Výhry v případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy Soutěžícího, jejich nesprávného uvedení v zaslaném emailu, nebo z jakýchkoliv jiných důvodů, které neleží na straně Pořadatele (např. nedostupnost Výherce apod.).

 • Pořadatel je oprávněn zveřejnit jména Výherců na webových stránkách www.krmiva-erpemos.cz a svých sociálních sítích: Krmiva Erpemos (Facebook a Instagram)

 1. Předání Výher
 • Měsíční výhry budou Výhercům předány do 2 týdnů od daného losování. Měsíční výhry budou Výhercům zaslány na adresu, kterou k tomu účelu Pořadateli sdělí, a to na náklady Pořadatele prostřednictvím přepravce dle volby Pořadatele (Česká pošta nebo jiná doručovací společnost). Výhra se považuje za doručenou, jakmile bude Pořadatelem předána přepravci k přepravě Výherci. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Výhry či za její poškození, zpoždění či ztrátu při přepravě způsobené okolnostmi, které nemohl ovlivnit, zejména okolnostmi na straně přepravce. Vlastnické právo k Měsíční výhře přechází na Výherce okamžikem předání Výhry přepravci.

 

 • Hlavní výhra bude Výherci předána osobně na adrese, kterou poskytl Pořadateli k tomuto účelu v termínu určeném Pořadatelem, nejpozději do konce roku 2022.

 

 

 • V případě, že Výherce odmítne Výhru převzít, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení a je případně oprávněn vylosovat namísto původního Výherce náhradního Výherce.

 

 • Na žádost Pořadatele se Výherce zavazuje se při osobním předání Výhry s Výhrou nechat Pořadatelem vyfotografovat a Pořadatel je oprávněn takovou fotografii dále použít v rozsahu dle čl. 9 a zveřejnit na webových stránkách www.krmiva-erpemos.cz a svých sociálních sítích: Krmiva Erpemos (Facebook a Instagram)

 

 1. Licence a odpovědnost za Soutěžní fotografii
 • Účastí v Soutěži Soutěžící prohlašuje a Pořadateli garantuje, že pořízením a užitým Soutěžní fotografie nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne Pořadateli ani jiné osobě škoda anebo nemajetková újma, případně bezdůvodné obohacení, zejména vůči Pořadateli nebudou uplatněny finanční nároky třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, bezdůvodné obohacení, škodu anebo náhradu nemajetkové újmy v plné výši třetí osobě na výzvu Pořadatele uhradit.

 

 • Soutěžící okamžikem odeslání Soutěžní fotografie poskytuje Pořadateli nevýhradní neomezenou licenci (resp. pokud Soutěžící není autorem Soutěžního příspěvku, nebo jeho součástí či příslušenství, pak ve stejném rozsahu poskytuje podlicenci) k užití Soutěžní fotografie a všech jejích součástí a příslušenství (např. textu) a všech předmětů duševního vlastnictví obsažených v Soutěžní fotografii, a to všemi způsoby užití dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon („Autorský zákon“), zejména jejich sdělováním veřejnosti všemi způsoby dle § 18 a násl. Autorského zákona, včetně webových stránek Pořadatele, dalších komunikačních médií (zejména na sociálních sítích Pořadatele) a na jakýchkoliv jiných webových stránkách (například v rámci reklamy), jejich rozmnožováním jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a dále rozšiřováním rozmnoženin, to vše zejména k reklamním a jiným obdobným účelům bez množstevního či územního omezení a na dobu 2 let; Soutěžící poskytují dále svolení k následnému zpracování, úpravě či jiné změně Soutěžní fotografie, k jejímu spojení s jinými díly, výkony anebo neautorskými prvky (zejm. obchodními sděleními, ochrannými známkami a jinými značkami) anebo k zařazení do databáze či souborného díla a k jejímu užití v takové podobě v rozsahu shora uvedeném; Soutěžící poskytuje licenci (podlicenci) a veškerá svolení bezúplatně. Pořadatel není povinen poskytnutou licenci (podlicenci) využít a Soutěžící se vzdává práva od licenčního ujednání odstoupit pro nedostatečné využití licence (podlicence).

 

 • Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn licenci (podlicenci) postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící uděluje tímto odstavcem Pořadateli svůj obecný souhlas pro všechny takové budoucí případy postoupení, včetně toho, že osoby odvozující své oprávnění od Pořadatele budou stejně tak neomezeně oprávněny poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě nebo licenci (podlicenci) postoupit jakékoli třetí osobě.

 

 • Soutěžící se současně účastí v Soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob případně zachycených v Soutěžní fotografii s užitím Soutěžní fotografie v rozsahu licence, a to zejména s ohledem na osobnostní práva těchto třetích osob a na práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že by souhlas jakékoliv osoby zachycené na Soutěžní fotografii (včetně Soutěžícího) byl odvolán, zavazuje se Soutěžící nahradit Pořadateli škodu, která mu tím vznikne.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 • Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak jsou osobní údaje Soutěžících v souvislosti se Soutěží zpracovávány, je Pořadatel.

 

 • Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžících tak, jak je to nezbytné pro účast v Soutěži v souladu s Pravidly a pro účely zajištění průběhu a zveřejnění výsledků Soutěže, tedy zejména pro účely výběru a oznámení Výherce (včetně oznámení jmen Výherců na webových stránkách a sociálních sítích) a pro účely předání Výhry Výhercům (včetně zveřejnění fotografií Výherců s Výhrami na webových stránkách a sociálních sítích).

 

 

 • Pořadatel dále zpracovává osobní údaje Soutěžících, pokud je to nezbytné k plnění jeho právních povinností, zejména pro účely vedení účetnictví, plnění daňových povinností a v dalších případech, kdy to ukládají právní předpisy, a dále pro účely oprávněných zájmů Pořadatele, zejména pro případ vymáhání právních nároků.

 

 • Pořadatel zpracovává jen takové osobní údaje, které mu Soutěžící poskytne, tedy zejména osobní údaje, které Soutěžící uvede v emailu nebo v rámci Soutěžní fotografie (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, další osobností atributy obsažené v Soutěžní fotografii, případně osobnostní atributy obsažené ve fotografii dle čl. 8.5.; osobnostními atributy se rozumí zejména podobizna, tj. fotografie jakožto zachycení podoby člověka), případně osobní údaje, které Soutěžící či Výherce zadavateli poskytne prostřednictvím soukromé zprávy nebo jiným způsobem poté, co budou Výherci kontaktování (zejména adresa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa).

 

 • Jako subjekt údajů má Soutěžící vůči Pořadateli níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

 • Osobní údaje mohou být předávány subjektům, které se podílejí na zajišťování průběhu a realizaci Soutěže. Na zpracování poskytnutých osobních údajů Soutěžících se vedle Pořadatele mohou podílet doručovatelské společnosti.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

 

 • Pořadatel je oprávněn kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit či prodloužit, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude Soutěžícím oznámena na Stránce s Pravidly. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti nezávislé na vůle Pořadatele, včetně technických či právních důvodů.

 

 • Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny nebo změny Výhry. Pořadatel neodpovídá za jakoukoli újmu, kterou Soutěžící utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

 

 • Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

 

 • Soutěžící nese odpovědnost za jakýkoliv obsah, který vkládá v rámci fotografie do Soutěže. Soutěžící rovněž odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat jakožto fotografii pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a zároveň takový obsah, který není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky.

 

 • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, kdy toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

 

Ve Zlíně dne 20.2.2022

Pořadatel Pavla Ostrčilíková

Nejprodávanější značky